Intensificació materials

La intensificació en materials comença a impartir-se a partir de quart curs de Enginyeria Industrial, podent-se cursar les assignatures 1-3 en quart i la 4 i 5 a cinquè. Així mateix, es poden cursar algunes de aquestes assignatures com optatives o crèdits de lliure configuració en las carreres de Enginyeria i Llicenciatura Química. 

  1. Materials polimèrics i ceràmics
  2. Enginyeria de superfícies
  3. Selecció de materials
  4. Tècniques de caracterització de materials
  5. Enginyeria de la corrosió